Vseobecne obchodní podmínky platné od 1.2.2014

Stáhnout obchodní podmínky dokument PDF


 

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb

(dále jen Všeobecné podmínky, zkratka "VP")

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou vyhotoveny v souladu s zákonem č. 89/2012 Sb.,občanským zákoníkem a zákonem č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, přičemž tvoří nedílnou a nerozpojitelnou součást každé smlouvy o poskytování přístupu k Internetu uzavírané mezi Markem Neuwirthem, sídlem Šebrov 78, PSČ 67922, zapsaná U Městkého úřadu v Blansku:č.j. OŽU/704/551/03/Br, ev.č. 370101-11427-00 ,bank.spojení ČSOB, č.ú. 150181273/0300, na jedné straně jako poskytovatelem a účastníkem na straně druhé.

  1. Platnost a vymezení základních pojmů

1.1 Tyto Všeobecné podmínky, platí pro poskytování internetových služeb poskytovatelem . Tyto všeobecné podmínky stanovují podmínky, na základě kterých bude Marek Neuwirth (dále jen poskytovatel) poskytovat Účastníkovi základní datové telekomunikační služby sítě Internet v souladu s povolením ČTÚ č.215, č.j. 172900/2005-637 z 15.08.2005

1.2 Služby v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami mohou být poskytovány výhradně na smluvním základě. Ujednání odchylná od těchto Podmínek musí být písemně stvrzena oběma stranami.

1.3 Smlouva o poskytování služeb vstupuje v platnost dnem v ní uvedeným a platí na sjednanou dobu nebo na dobu neurčitou s výpovědní dobou v ní uvedenou.

1.4 Poskytovatelem telekomunikačních služeb je Marek Neuwirth, IČ: 72472146, který je poskytovatelem telekomunikačních služeb, dále jen "poskytovatel".

1.5 Uživatel je osoba, která má s poskytovatelem uzavřenou smlouvu na poskytované internetové služby. Uživatel je fyzická nebo právnická osoba, která právoplatně odebírá služby na základě sjednané smlouvy. Pro potřeby smlouvy o poskytování služeb nebo smlouvy o připojení se má na mysli uživatelem pojem zákazník.

1.6 Prodejce je osoba, která na základě smlouvy s poskytovatelem zastupuje poskytovatele jako zprostředkovatel nebo jedná vlastním jménem jako obchodní zástupce při poskytování internetových služeb poskytovatele.

1.7 Subdodavatel je osoba dodávající poskytovateli dílčí plnění, nutné pro poskytování internetových služeb.

1.8 Testovací období je období, kdy se na uživatele vztahují všechna ustanovení těchto Všeobecných podmínek kromě ustanovení týkající se plateb za poskytnuté služby.

1.9 Závazná objednávka je úkon uživatele s účinky smlouvy, pokud je poskytovatelem přijata.

1.10 Server je systém technických a organizačních prostředků poskytovatele, který je připojen na síť Internet.

1.11 Síť Internet je prostředí tvořené počítačovou sítí poskytovatele a počítačovými sítěmi třetích osob.

1.12 Internetové služby jsou služby, které užívá uživatel na základě smlouvy. Jedná se o umístění www stránek na serveru poskytovatele, e-mailové služby, připojení na Internet, tvorba www stránek, reklamní služby na Internetu apod.

1.13 Rackový prostor je prostor pro umístění serverů v datovém rozvaděči. Základní jednotkou je jeden rack (celý datový rozvaděč), v případě pronájmu částí racku se prostor vyjadřuje v počtech U pozic.

2. Poskytované internetové služby

2.1 Poskytovatel na základě objednávky umožní uživateli přístup do počítačové sítě spojené s Internetem. Zřízení tohoto připojení může být po dohodě zajištěno poskytovatelem.

2.2 Hardwarové vybavení, které je nutné k přístupu, obstará uživatel na své náklady. Hardware musí být schváleno poskytovatelem. Případná dodávka hardware za tímto účelem může být mezi uživatelem a poskytovatelem sjednána dohodou..

2.3 Přístup je k dispozici v kteroukoliv denní i noční dobu, 7 dní v týdnu. Rozsah, resp. délka tohoto přístupu je předmětem sjednané smlouvy. Poskytovatel si vyhrazuje právo na provozní přerušení přístupu na nezbytně nutnou dobu za účelem úprav a oprav výpočetního systému. Bude-li to možné, ohlásí tuto skutečnost uživateli s největším možným předstihem. Případné poruchy bránící v přístupu odstraní poskytovatel podle svých technických a provozních možností co nejrychleji.

2.4 K ohlášení poruch udržuje poskytovatel telefonickou podporu na čísle 724170407, eventuelně emailu (admin@sebrov.cz) nebo na tel 511116769 (záznamník) . Technická podpora je k dispozici od 08-18 hodin denně, 365 dní v roce. Pracovníci technické podpory jsou po tuto dobu připraveni zasáhnout v případě jakýchkoliv problémů souvisejících se službou.

2.5 Poskytované služby jsou určeny výlučně smluvnímu partnerovi a nesmějí být dány k dispozici třetí straně. Uživatel se zavazuje užívat objednané služby výhradně pro svou vlastní potřebu a není oprávněn k jakémukoliv jinému využití dodávaných služeb bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele, zejména není uživatel oprávněn umožnit komerční užívání služeb třetím osobám. Dále se zavazuje chránit veškerá hesla a bezpečnostní kódy související s dodávanými službami. Za porušení některé z těchto povinností, uvedených v předcházející větě tohoto odstavce těchto VOP pro připojení k internetu, je uživatel povinen zaplatit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 6000,- Kč (slovy: šest tisíc korun) za každé takové porušení samostatně, a to bezhotovostně ve prospěch č.ú. poskytovatele uvedeného ve smlouvě, vždy ve lhůtě do sedmi dnů ode dne takového porušení.

2.6 Pokud je předmětem sjednané služby neinteraktivní přenos dat formou elektronické pošty, zaručuje poskytovatel maximální dobu zdržení přenášených souborů v jeho systému dvě hodiny. Poskytovatel neručí za zdržení, způsobená třetí osobou, zejména spojovými linkami.

2.7 Poskytovatel je oprávněn změnit IP adresy uživatele, pokud to bude vyžadovat routing sítě.

3. Ochrana dat

3.1 Poskytovatel i uživatel služby jsou zavázáni považovat veškeré údaje, související s poskytováním služby za důvěrné, které nesmějí být zpřístupněny třetí osobě.

3.2 Při přenosu dat a souborů poskytovatel garantuje telekomunikační tajemství podle Zákona o telekomunikacích. Pokud se při poskytování služby dozví poskytovatel jakékoliv informace o uživateli, nebudou zpřístupněny třetí osobě bez souhlasu uživatele v rámci obecně platných právních předpisů.

3.3 Uživatel může sám přijmout svá opatření k ochraně a utajení svých přenášených dat, například šifrování nebo kódování. Musí to však učinit způsobem kompatibilním s komunikačním systémem poskytovatele, to jest zachovat možnost přenosu dat.

3.4 Poskytovatel neodpovídá za škody způsobené uživateli v důsledku výpadku sítě Internet, opožděného dodání či poškození dat během přenosu. Poskytovatel neodpovídá za škody vzniklé přenosem utajovaných dat.

4. Povinnosti uživatele

4.1 Uživatel nesmí při využívání služeb zasahovat do počítačového systému poskytovatele jiným než dohodnutým způsobem, zejména se nesmí pohybovat v jiných, než jemu zpřístupněných adresářích a používat systémových příkazů, kterými by měnil nastavení nebo funkci systému.

4.2 Uživatel nebude používat síť způsobem, kterým by obtěžoval ostatní uživatele sítě, zejména se zdrží nespecifického šíření nevyžádané elektronické pošty.

4.3 Uživatel se zavazuje poskytované služby užívat v souladu s právním řádem. Zejména se zavazuje prostřednictvím poskytovaných služeb nešířit informace, které porušují právo na ochranu osobnosti (např. pomluvy), jsou v rozporu s dobrými mravy hospodářské soutěže, zasahují do dobré pověsti právnické osoby, porušují autorská práva, porušují průmyslová práva (zejm. ochranné známky), nebo je jejich šíření trestné (např. šíření poplašné zprávy, podněcování nebo schvalování trestného činu, šíření dětské pornografie, propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka, atd.).

4.4 V případě, že se poskytovatel dozví o podezření, že uživatel neužívá poskytované služby v souladu s právním řádem, vyzve jej, aby se do 5 dnů zdržel tohoto užívání. Výzva poskytovatele musí být odůvodněná. Pokud uživatel výzvě nevyhoví, je poskytovatel oprávněn poskytování služby pozastavit až do pravomocného vyřešení otázky, zda je služby užívána v rozporu s právním řádem.

4.5 Pokud uživatel ve lhůtě určené výzvou podá poskytovateli proti důvodnosti podezření dostatečně odůvodněné námitky, uvede k tomu veškeré důležité skutečnosti a prohlásí, že poskytovateli uhradí veškerou škodu (plynoucí např. z odpovědnosti poskytovatele podle zákona o některých službách informační společnosti), která vznikne tím, že poskytovatel poskytnutí služby nepozastaví. Poskytovatel je oprávněn kdykoli, nejdříve ve výzvě, stanovit uživateli přiměřenou zálohu na náhradu škody způsobené nepozastavením poskytování služby.

4.6 Poskytovatel je vždy oprávněn službu pozastavit, jestliže by sebe, své zaměstnance, nebo jiné osoby vystavoval nebezpečí trestněprávní odpovědnosti, nebo pokud uživatel neuhradí poskytovatelem stanovenou zálohu ve stanovené lhůtě.

4.7 Uživatel je povinen při ukončení služby vrátit zapůjčený hardware do 7 dní od ukončení služby. Při nevrácení mu bude hardware naúčtován v ceně platné v den připojení uživatele.

5. Ceny za služby, jejich účtování a úhrady

5.1 Ceny za sjednané služby jsou cenami smluvními podle zákona č. 526/90 Sb. Podkladem pro ně je platný ceník poskytovatele. Ceník internetových služeb je vystaven na internetu na adrese www.sebrov.cz. Výpovědní doba činí 0 měsíce a počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhému účastníkovi smlouvy. Případné odchylky od tohoto ceníku mohou být předmětem individuální dohody.

5.2 Ceny za sjednané služby jsou fakturovány čtvrtletně nebo měsíčně vždy podle sjednaného tarifu. Splatnost faktur je 14-denní. Uživatel je povinen uhradit všechny závazky v termínu splatnosti. V případě nezaplacení faktury 5 dnů po termínu splatnosti, může být uživatel vyzván formou sms  zprávy k neprodlenému zaplacení závazků vůči poskytovateli. Termínem splatnosti se má na mysli den připsání na účet poskytovatele. Pokud ani po 10 dnech od splatnosti faktury nebudou všechny pohledávky uživatelem uhrazeny, může poskytovatel přerušit provoz poskytovaných internetových služeb, tzn. znemožnit přístup k poskytovaným službám uživateli i ostatním účastníkům sítě Internet. Za každý den prodlení je účtován smluvní úrok z prodlení ve výši 0.15 % z dlužné částky. Pokud uživatel neuhradí své pohledávky do 30 dnů od termínu splatnosti faktury, bude poskytovaná služba zrušena a poskytovatel je oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 50 % z částky rovnající se výši sjednané úhrady za poskytování služeb ode dne zastavení poskytování služeb do dne řádného ukončení smlouvy. Vystavení upomínky a náklady spojené s její evidencí jsou předmětem poplatku 300 Kč, který bude fakturován při následujícím fakturačním termínu. Znovuuvedení zrušené nebo přerušené služby do provozu je pak zatíženo zřizovacím poplatkem 200 Kč.

5.3 Pokud je závadou na systému poskytovatele znemožněno uživateli užívání služeb v jednom dni po dobu delší než 24 hodin od nahlášení poruchy uživatelem, má uživatel právo na snížení měsíční ceny o jednu třicetinu za každý den nedostupnosti služby. Pokud by služba byla závadou na systému poskytovatele nedostupná uživateli více než 7 dní v jednom měsíci, vrací se měsíční poplatek na základě žádosti uživatele v plné výši. Vrácení poplatku nebo jeho části je realizováno snížením částky při zpoplatňování služeb za následující měsíc, jen pokud to není možné pak fakturou vystavenou uživatelem k prvnímu dni následujícího měsíce. Uživatel bere na vědomí, že v případě výpadku serveru nebo při oprávněném pozastavení služeb, či jejich ukončení podle podmínek smlouvy či podle Všeobecných podmínek nenese poskytovatel odpovědnost za případné škody resp. ušlý zisk uživatele v souvislosti s poskytováním služeb. Uživatel nemůže na poskytovateli soudně ani jinou cestou vymáhat jakékoli jiné náhrady, než slevu podle bodu 5.3 těchto Všeobecných podmínek.

5.4 Poskytovatel nenese odpovědnost za případné škody nebo ušlý zisk uživatele v souvislosti s používáním internetových služeb poskytovatele.

5.5 Poskytoval je oprávněn upravit ceny svých služeb v závislosti na prokazatelném růstu vstupů (elektrická energie a další)

6. Závěrečná ustanovení

6.1 Poskytovatel si v případě hrubého nebo opakovaného porušování těchto Všeobecných podmínek, zejména bodu 2.5 VP a  5. VP, vyhrazuje právo okamžitého vypovězení smlouvy na poskytování služeb, tzn. mimo jiné okamžité přerušení nebo zrušení poskytovaných služeb.

6.2 Ukončení smlouvy ze strany uživatele je možný pouze po uhrazení všech závazků vyplývajících ze smlouvy a platných ceníků služeb.

6.3 Poskytovatel neručí za škody způsobené uživateli přerušením služeb dle bodu 5.2 a 6.1 těchto Všeobecných podmínek.

6.4 Případné odchylky od těchto Všeobecných podmínek, pokud budou mezi poskytovatelem a uživatelem sjednány, musí mít písemnou oboustranně podepsanou formu. Poskytovatel je oprávněn tento řád měnit s tím, že je povinen jej zveřejnit měsíc před jeho účinností prostřednictvím adresy www.sebrov.cz.

  V Šebrově, zveřejněno 1. 1. 2014 na www.sebrov.cz, platné od 1. 2. 2014.

.

Připojení k uživatelskému účtu

Obrázky se zvětší po kliknutí

Napsání adresy

Napsaní adresy

Přihlášení

Informace o účtu

Editace údajů

Platby

Napište nám

Dokumenty k tisku